Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Het geven van toestemming

Waar geef ik toestemming voor?

Geeft u toestemming, dan gaat u er mee akkoord dat uw medische gegevens voor raadpleging elektronisch beschikbaar worden gesteld aan uw behandelend zorgverlener (bijvoorbeeld een specialist en/of verpleegkundigen) uit een andere zorginstelling en hun medewerkers/ waarnemers.

De behandelend zorgverlener in een andere zorginstelling kan (een gedeelte van) deze gegevens opnemen in het eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de betreffende zorginstelling.

Waarom moet ik toestemming geven voor het beschikbaar stellen van mijn gegevens?

Uw medische gegevens zijn privé. Niemand heeft toegang tot uw medische gegevens zonder uw toestemming. Zorginstellingen wisselen niet automatisch gegevens uit van patiënten.

Wie kunnen mijn medische gegevens raadplegen als ik toestemming geef?

Alleen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft kunnen voor uw behandeling uw medische gegevens raadplegen (denk aan uw huisarts, uw medisch specialist en betrokken verpleegkundigen).

Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen en mogen uw medische gegevens niet raadplegen.

Welke zorginstellingen kunnen mijn gegevens bekijken?

Op dit moment nemen AMC, VUmc, Spaarne Gasthuis en OLVG deel aan het elektronisch uitwisselingssysteem. De actuele lijst met deelnemende instellingen vindt u hier. Wij verwachten dat regelmatig nieuwe zorginstellingen aan deze lijst worden toegevoegd.

Hoe lang is mijn toestemming geldig?

Om te voorkomen dat u iedere keer opnieuw om toestemming moet worden gevraagd, geldt uw toestemming zolang u die niet intrekt. U geeft daarmee dus ook toestemming voor het raadplegen van uw medische gegevens door zorgverleners, die in de toekomst uw behandelaar zijn.

Hoe lang is mijn toestemming geldig?

Om te voorkomen dat u iedere keer opnieuw om toestemming moet worden gevraagd, geldt uw toestemming zolang u die niet intrekt. U geeft daarmee dus ook toestemming voor het raadplegen van uw medische gegevens door zorgverleners, die in de toekomst uw behandelaar zijn.

Ik wil geen toestemming geven

Er verandert dan niets. U hebt de keuze uit twee mogelijkheden:

  1. U doet niets. Er wordt geen toestemming vastgelegd en uw medische gegevens kunnen niet door externe zorginstellingen worden geraadpleegd. Alleen in een spoedeisende situatie kan de behandelend zorgverlener uw gegevens raadplegen. Aan u dan wel uw vertegenwoordiger wordt in dat geval zo snel mogelijk alsnog toestemming gevraagd voor het beschikbaar stellen van uw gegevens.
  2. U tekent het formulier waarop u expliciet aankruist dat u geen toestemming geeft. Uw medische gegevens kunnen niet door externe zorginstellingen worden geraadpleegd, ook niet in een spoedeisende situatie.

U bent zelf verantwoordelijk om uw behandelaars te informeren over uw medische voorgeschiedenis, uw gezondheidssituatie en uw actuele medicijngebruik. Zorginstellingen en laboratoria geven alleen informatie over de onderzoeken die uw zorgverlener zelf heeft aangevraagd.

U kunt later altijd besluiten om alsnog toestemming te verlenen om uw medische gegevens beschikbaar te stellen.

Ik wil mijn toestemming intrekken

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Intrekken van toestemming voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens’. Dit formulier kunt u opvragen bij de afdeling die uw toestemming heeft geregeld. Vanaf het moment dat wij de intrekking van uw toestemming hebben verwerkt, kan de zorgverlener uw gegevens niet meer raadplegen. U bent zelf verantwoordelijk om uw behandelaars te informeren over uw medische voorgeschiedenis, uw gezondheidssituatie en uw actuele medicijngebruik.

De intrekking van de toestemming geldt vanaf het moment dat wij dit in het systeem hebben verwerkt. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht uw toestemming in te trekken. Dit betekent dat de behandelend zorgverlener tot die datum uw medische gegevens kan raadplegen en dat deze mogelijk zijn opgenomen in uw dossier bij deze zorgverlener.

Hoe geef ik toestemming om mijn gegevens beschikbaar te stellen?

Voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt bij de deelnemende afdelingen (spoedeisende hulp, cardiologie en pre-operatieve screening) het ‘toestemmingformulier voor het elektronisch beschikbaar stellen van medische gegevens’ en vult dit in. U kunt hier ook terecht voor meer informatie en/ of vragen.

Wilt u dat het Spaarne Gasthuis ook uw medische dossier van bijvoorbeeld het VUmc kan bekijken? Dan moet u bij het VUmc ook een toestemmingsformulier invullen.

Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend?

Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming hebt verleend. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan de arts of baliemedewerker inzien of het toestemmingsformulier is ondertekend. In de toekomst kunt u dit zelf inzien via mijnspaarnegasthuis.nl.

Mag iemand anders ook toestemming voor mij verlenen?

Bijvoorbeeld bij wilsonbewkaamheid of buiten bewust zijn van patiënten?

Wanneer iemand daarvoor is gevolmachtigd, kan hij/zij toestemming namens u verlenen. Mocht u buiten bewustzijn in het ziekenhuis komen, dan kan de behandelaar voor u toestemming geven om de gegevens op te halen uit een andere zorginstelling. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u op het toestemmingsformulier aankruisen dat u geen toestemming verleent.

Hoe kan ik toestemming geven voor mijn kind?

Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moeten geven. Hiervoor vult u een formulier in voor het kind, ondertekend door de ouder/voogd en met een paraaf van het kind achter zijn/haar naam. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.