Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

VSC portefeuilles overzicht

Er gebeurt veel in het verpleegkundig domein, in het Spaarne Gasthuis waar de verpleegkundig staf convent leden bij betrokken zijn. Zij werken met portefeuilles sinds 2021 om advies, beleidsparticipatie, medezeggenschap en kennis delen effectief in te vullen. Lees op deze pagina wat het VSC afgelopen tijd bezig hield. Het doel voor het VSC van dit thema is dat de verpleegkundigen goed vertegenwoordigd zijn en inbreng hebben bij projecten of initiatieven rondom innovatie en technologie ontwikkelen. Vragen of reacties? Mail dan naar [email protected]

Indeling 2022:

vsc-portefeuille-indeling-2022.jpg

Stand van zaken in 4e kwartaal 2021

1. Portefeuille verpleegkundig beleidsparticipatie en zeggenschap

Beleidsparticipatie, programma samen vooruit en verpleegkundige meerjarenstrategie.

Marit is als voorzitter VSC hiervan je contactpersoon. Sabine neemt dat van haar waar tijdens het zwangerschapsverlof.

Beleidsparticipatie

Ook in het 2e kwartaal heeft de COVID-zorg een grote centrale rol gespeeld in onze dagelijkse zorg. Onze voorzitter heeft vanaf het najaar vorig jaar deelgenomen aan het integrale OCT binnen de crisisstructuur. In dit overleg waren elke week afgevaardigde aanwezig van: zorg, medisch, ondersteunende diensten, communicatie, HR en het VSC. Op donderdag 3 juni j.l. is door het CBT besloten de crisisorganisatie volledig af te schalen. Dit betekent dat alle OCT’s opgeheven zijn, er zal alleen een integraal overleg tussen zorg, medisch en ondersteunend blijven plaatsvinden.

Programma samen vooruit

Het Spaarne Gasthuis werkt actief aan het ‘ziekenhuis van de toekomst’: een ziekenhuis met minder stenen, meer technologie en waarin we anders werken. De zorgstrategie en het medisch beleidsplan vormen hiervoor het fundament. In totaal zijn er drie programma’s, allemaal met een eigen doel maar in gezamenlijkheid de zorg en het ziekenhuis van de toekomst gaan realiseren.

De programma’s zijn: Zorgstrategie, Slim Grip en Nieuwbouw. Het VSC is in alle drie de programma’s vertegenwoordigd: Zorgstrategie – Ariane, Slim Grip – Daniëlle, Nieuwbouw – Marit. Uitgebreide informatie over de programma’s is terug te lezen op Gasthuisnet.

2. Portefeuille Professioneel VSC

Het Verpleegkundig staf convent verdeelde portefeuilles onder de 8 VSC leden, werkt samen met de andere medezeggenschapsorganen door een gezamenlijk bureau ambtelijk secretarissen.

En werkt aan de stip op de horizon om van verpleegkundig adviesraad naar bestuur te verkennen, passend bij ons ziekenhuis. Daarnaast gaat het VSC leren om op een agile werkwijze meer resultaat gericht en eigenaarschap en visie te werken! Door een mooie praatplaat en koffiebezoeken wordt meer verbinding gevonden.

3. Portefeuille Innovatie & technologie

Digitaler SG/digifit, werkplek van de toekomst, E-overdracht en VIPP, Igovernance en Spaarnelabs.

Innovatie & technologie ontwikkelingen komen steeds vaker voor in het verpleegkundig domein. Voor samenhang en invloed is er daarom een portefeuille vanuit het verpleegkundig staf convent (VSC) met de CNIO als portefeuillehouder.

Het doel voor het VSC van dit thema is dat de verpleegkundigen goed vertegenwoordigd zijn en inbreng hebben bij projecten of initiatieven rondom innovatie en technologie ontwikkelen. 

Lees op deze pagina wat het VSC afgelopen tijd bezig hield.

4. Portefeuille Veilige leer-& werkomgeving

Werk leerplaatsen, Flexibilisering/bic, Vakbekwaamheid, Verpleegkundige opleidingen, EBP-netwerk, Verpleegkundig onderzoek.

Daarnaast zijn zij actief om bij te dragen aan de leeromgeving door het organiseren van bijeenkomsten, samen met de EBP expert, Mireille. Zij zien de volgende ontwikkelingen:

  • SG-project flexibiliseren vanuit het bureau integrale capaciteit management en de afdeling human resources, is vanaf april bezig met een gap-analyse. Deze is voorgelegd aan verschillende stakeholders, waaronder twee VSC leden. Zij hebben aangegeven dat flexibiliseren, in rooster en afdeling veel effect kan hebben voor de individuele verpleegkundige. Naar hun mening kan maatwerk in het voordeel van het project werken.
  • Er zijn verschillende initiatieven in het SG om meer stage / leer plaatsen te creëren. Belangrijk voor de benodigde (groei van ) toekomstige professionals. Hierbij moet er een veilig leerklimaat op de afdeling zijn. Extra leer/ stage plaatsen maken vraagt aanpassingen in de afdelingsorganisatie, vaak ook flexibiliteit en creativiteit van de afdelingen. Marloes Romeijn (afdelingshoofd 2.8/3.8) heeft hierover een mooie notitie geschreven voor haar studie: ‘Optimalisering van het leerklimaat en vergroten van de opleidingscapaciteit binnen de ziekenhuiszorg.’
  • Het curriculum van de verschillende beroepsvervolg opleidingen wordt herzien naar EPA gestuurd onderwijs, hier is de basis acute zorg – BAZ opleiding een eerste voorbeeld van. Leuk weetje: in het SG zijn drie medewerkers in juni gestart.

5. Portefeuille Verpleegkundig leiderschap en eigenaarschap 

Functiedifferentiatie, (ont)regel de zorg en het tonen van verpleegkundig leiderschap.

Functiedifferentiatie

De implementatie van een nieuwe functie, genaamd regieverpleegkundige, loopt sinds 2021 op alle algemene klinische afdelingen van het Spaarne Gasthuis. Door middel van het project ‘verpleegkundige functiedifferentiatie’ werd een traject op maat doorlopen, waarbij de ontwikkeling van het verpleegkundig vak, kennis vergroting en samenwerking tussen verschillende verpleegkundige functies ​centraal staan.

Sinds juni zijn alle algemene verpleegafdelingen van het Spaarne Gasthuis bezig met functiedifferentiatie. Ook hebben regieverpleegkundigen van de flexpool het regieplatform opgericht om verder te ontwikkelen, kennis en informatie met elkaar te delen en contactpersonen te vinden. Bekijk Gasthuisnet voor meer informatie.

Doel VSC:
– Het VSC blijft betrokken bij de verankering van de functie regieverpleegkundige en hierover communiceren met de verpleegkundige achterban.

Verpleegkundige leiderschap

  • Leidinggevende en niet-leidinggevende verpleegkundigen op alle niveaus stimuleren, doceren en inspireren verpleegkundigen om excellente en gestandaardiseerde zorg te verlenen. Het stellen van prioriteiten én het verhogen van de kwaliteit van zorg.
  • Verpleegkundig leiderschap is het enthousiasmeren van verpleegkundigen voor zorgvernieuwing; effectieve samenwerking en met collega’s en overige professionals;
  • Verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd in alle hiërarchische lagen van de organisatie (participerend management).

Ken je de inspiratiepagina van Verpleegkundig leiderschap al?

Doelen VSC:
– Het VSC deelt inspiratie voor verpleegkundigen middels de Hoor Floor verhalen en start in 2021 met de Hoor Floor podcast.
– In 2021 wordt een plan gemaakt voor het aanhaken van het verpleegkundig platform, waardoor het VSC (nog) meer input krijgt en voorbeelden van verpleegkundig leiderschap kan delen met de achterban.


(Ont)Regel de zorg

Verpleegkundigen en artsen besteden 40% van hun werktijd aan administratie. Daarom is begin 2018 (Ont)Regel de zorg in het leven geroepen om de administratiedruk in ons ziekenhuis te verminderen en meer tijd voor de patiënten over te houden.

Ontregel de zorg is dit jaar waar mogelijk verder gegaan met het verpleegkundig netwerk en afdelingen zijn zelf goed bezig. Het programma zal vanaf 1 januari 2022 stoppen als afzonderlijk thema. Het verminderen van administratielast zal waar mogelijk verder worden uitgewerkt.

Doel VSC:
– Het VSC blijft onderdeel van de projectgroep en het verpleegkundig netwerk, waarbij telkens één onderwerp wordt uitgewerkt door verpleegkundigen en de projectleiders zodat werkprocessen efficiënter worden.
Kennis & Inspiratie links:

6. Portefeuille Patiëntenzorg

Mensgerichte zorg, patiëntenparticipatie, waarde gedreven zorg en marketing positionering.

Vanaf september 2021 is er een landelijke campagne vanuit verschillende koepelorganisaties gestart over het belang van samen beslissen.

Deze campagne past heel goed bij het SG. Niet alleen omdat het bij de visie past. Maar ook omdat we het al heel goed kunnen.

Aankomende maanden zal ingezet worden om medewerkers van het SG verder te informeren, betrekken en enthousiasmeren. Om vervolgens naar buiten te dragen waar het SG voor staat!

De spiegelgesprekken zijn inmiddels weer opgepakt. Met als doel de leidinggevende en medewerkers bewust te maken van de positie van de patiënten.

Je kunt als toehoorder luisteren naar het verhaal van de patiënt er daarvan leren. Op deze manier helpt een spiegelgesprek ons bij het verbeteren van de zorg.

 

7. Portefeuille Kwaliteit en veiligheid

Medicatieveiligheid, IGJ/Qualicor/STZ, kwaliteitsraad en landelijk onderzoek ‘met VERVE!‘.

 

8. Portefeuille Kennisdelen & Communicatie

Jaaroverzicht VSC, Social media, website verpleegkunde verbinden, VSC nieuwsbrief, Broodje Case & Vaktaal, Platform en aandachtsvelders en de Dag van de Verpleging.
Broodje Case & Vaktaal 

Vanaf september starten we weer met Vaktaal & Broodje Case, waarin EBP en klinisch redeneren praktisch worden toegepast aan de hand van een casus. Leuk om met collega’s te doen onder genot van een echt broodje kaas! Indien fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn zowel in Haarlem als in Hoofddorp en anders online. Houd de flyers in de gaten. Elke 3e maandag en donderdag van de maand tussen 12.15 -12.45. Per bijeenkomst mogen er maximaal 12 personen aanwezig zijn i.v.m. de corona maatregelen en 1,5 meter afstand.

Social Media voor verpleegkunde verbinden.

Naast de bijeenkomsten willen we ook kennis delen en mooie verhalen horen via de social media.

Bijvoorbeeld persoonlijk kennismaken met de leden of via de Insta accounts of Facebook. En natuurlijk de geweldige maandelijkse verhalen van verpleegkundigen uit het gehele Spaarne! In kwartaal vier startte het VSC met gastmoderatoren, een SG-collega die enthousiast social media ambassadeur is voor haar vak: Fatima ofwel @faatnurse!

We zijn heel trots op onze mooie lees en kijktips voor onze collega’s van binnen & buiten het SG!

Overzicht 2022:

Overzicht 2021: