Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.spaarnegasthuis.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Spaarne Gasthuis site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Spaarne Gasthuis zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Spaarne Gasthuis garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Spaarne Gasthuis wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Formulieren op spaarnegasthuis.nl

Op de website spaarnegasthuis.nl maken wij gebruik van formulieren. Deze formulieren zijn door het Spaarne Gasthuis gemaakt met de techniek van Jotform. Enkele voorbeelden zijn: een formulier voor het aanmelden voor een patiëntenvoorlichtingsbijeenkomst of een formulier voor het contact opnemen met een bepaalde afdeling. De gegevens die u via een formulier op onze website instuurt, worden versleuteld verstuurd aan de betreffende afdeling waar deze vertrouwelijk worden afgehandeld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 uur bewaard op de EU server van Jotform en Jotform heeft geen toegang tot uw gegevens. Door het invullen en versturen van een formulier op onze website, verklaart u zich akkoord met het gebruik van Jotform door het Spaarne Gasthuis.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Spaarne Gasthuis links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Spaarne Gasthuis aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Spaarne Gasthuis niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.Wanneer de Spaarne Gasthuis links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Spaarne Gasthuis aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Spaarne Gasthuis niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Vertaalwebsite en -apps

Als u gebruik maakt van websites of apps die teksten automatisch vertalen, zoals Google Translate, dan kan het zijn dat delen van teksten niet correct vertaald worden. Neem bij twijfel contact op met uw polikliniek.

Informatie gebruiken

Spaarne Gasthuis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaarne Gasthuis of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Spaarne Gasthuis behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.