Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Rechten en plichten

Een patiënt heeft rechten en plichten. Een arts (of andere zorgverlener) ook.

Rechten en plichten verbeteren de zorg

De plichten van de arts of zorgverlener zijn er voor u. Voor betere zorg voor patiënten. Ze zorgen dat arts en patiënt weten waar ze aan toe zijn.

Uw arts neemt betere medische beslissingen doordat patiënten rechten en plichten hebben.

Rechten van de patiënt

Als patiënt heeft u een aantal belangrijke rechten. Artsen, specialisten, hulpverleners, verpleegkundigen moeten deze rechten respecteren. Dit zijn de rechten van de patiënt:

Plichten van de patiënt

Als patiënt heeft u ook plichten.

  • Informatie geven – U moet volledige, eerlijke en duidelijke informatie geven over uw gezondheidstoestand. Zo kan uw arts een goede diagnose stellen en deskundige behandeling geven.
  • Actief meewerken aan herstel – Van u wordt verwacht dat u actief meewerkt aan uw behandeling. U moet binnen redelijke grenzen de adviezen die u krijgt opvolgen. Voorgeschreven medicijnen moet u bijvoorbeeld gebruiken.
  • Identificatieplicht – U bent verplicht om u te identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of identiteitskaart tonen.
  • Financiële plicht – U moet het ziekenhuis (via uw zorgverzekeraar) betalen voor geleverde zorg. 

Meer informatie

De rechten en plichten van de patiënt zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO ).

Meer informatie over deze wet vindt u op Rijksoverheid.nl.

Rechten van de zorgverlener

Een zorgverlener heeft twee rechten:

  • Een arts (of een andere zorgverlener) heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen, op basis van zijn deskundigheid en overtuiging. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt hem vraagt.
  • Een zorgverlener mag weigeren een behandeling of onderzoek uit te voeren, als hij vindt dat dit medisch niet noodzakelijk is. 

Plichten van de zorgverlener

Een zorgverlener heeft vier plichten:

  • Een zorgverlener is verplicht goede zorg te verlenen aan een patiënt. Daar hoort bij dat hij uw rechten als patiënt respecteert.
  • Een zorgverlener moet u medisch noodzakelijke zorg geven.
  • Een zorgverlener moet een medisch dossier bijhouden. Hierin staat alle informatie over de behandelingen die hij de patiënt gaf.
  • Een zorgverlener moet uw identiteit controleren voordat u gebruikmaakt van zorg.

Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg

Het Spaarne Gasthuis heeft samen met andere zorginstellingen, de politie en het Openbaar Ministerie in 2011 een convenant getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt hoe zorginstellingen omgaan met agressie en geweld tegen hulpverleners en met het beroepsgeheim als politie informatie nodig heeft.

Belangrijk is dat medewerkers in het ziekenhuis een zwijgplicht hebben. Ze mogen geen informatie over patiënten geven. Daarnaast moet het ziekenhuis agressie en geweld registeren en aangifte doen bij de politie.